Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
Společnost Light & Pure, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť
je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich
osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Light & Pure, s.r.o.,
se sídlem Petrské náměstí 1186/1, 110 00 Praha, identifikační číslo: 09641181, zapsaná v obchodním
                                  rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 339322/MSPH (dále jen „správce“). 

                                                                    1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Petrské náměstí 1186/1 110 00 Praha, adresa elektronické pošty: valkasviry@gmail.com , telefon +420 792 305 776

   1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto
zpracování je nezbytné pro:
2.2. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření
správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (dále jen „nařízení“);
2.3. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6
odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností
uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi
a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady,
či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění
souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování
ve smyslu čl. 22 nařízení.


4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností
ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných
obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně
závaznými právními předpisy.


5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné
osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy,
a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu,
včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů
budou Shoptet s.r.o.
5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností
vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné
příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní
předpisy.
5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo
EU) nebo mezinárodní organizaci.


6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup
k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů,
popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování
Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo
porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost
u dozorového úřadu.
6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů
je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich
osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.